Poradnia Rodzinna i Małżeńska

ANDRZEJ BURZYŃSKI
Poradnia Rodzinna i Małżeńska
Sądowa 6
86-105 Świecie
Tel. 660221547
email: pomocuzaleznionym@o2.pl

Andrzej Burzyński - tel. 660 221 547 – terapeuta rodzinny i małżeński, ukończył Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodziną i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, mediatorem pojednawczym rodzinnym. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, kompetencji społecznych, autoprezentacji, programy profilaktyczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, rodzicami, małżeństwami będącymi w kryzysie, ofiarami i sprawcami przemocy, osobami osadzonymi, bezdomnymi, uzależnionymi, niepełnosprawnymi, osobami przeżywającym trudności życiowe, podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Realizuje rekomendowane programy profilaktyki: Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Fred Goes Net i Program Wzmacniania Rodziny. Jest realizatorem programu „Candis” - terapii osób uzależnionych i używających szkodliwie marihuany. Prowadzi terapie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu w zakresie Programu Ograniczenia Picia. Członek zespołu interdyscyplinarnego Gminy Chełmno. Na zlecanie sądów i prokuratur ocenia sytuację osób przyłapanych na posiadaniu narkotyków lub kierowaniem pojazdami pod wpływem środków odurzających. Posiada uprawnienia PARPA do szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Masz wpływ”. Realizuje program korekcyjno – edukacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla sprawców przemocy domowej pn. „Bez przemocy”. Doskonali się w pracy w zakresie Dialogu Motywującego (120 godzin zajęć i superwizji). Pracował w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.