Konopie w Polsce

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu, czyli przetworów konopi indyjskich zarówno wśród młodzieży (CBOS 2010; IPiN 2011) jak również wśród mieszkańców naszego kraju w wieku od 16 do 64 roku życia (CINN 2010).

Konopie w Polsce

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu, czyli przetworów konopi indyjskich zarówno wśród młodzieży (CBOS 2010; IPiN 2011) jak również wśród mieszkańców naszego kraju w wieku od 16 do 64 roku życia (CINN 2010).

Badanie prowadzone w 2011 r.  na reprezentatywnej próbie uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych w ramach Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD wskazują, że najbardziej popularne substancje nielegalne, po które sięga młodzież, to właśnie marihuana
i haszysz. Do używania przetworów konopi kiedykolwiek w życiu przyznało się 24,3% młodszych uczniów
i 37,3% starszych uczniów. W obu przypadkach stanowiło to zdecydowany wzrost względem wyników badań
z 2007 r., w których do przyjmowania przetworów konopi przyznawało się blisko 16% młodszych uczniów oraz 27,9 % badanych ze starszej grupy wiekowej. 

W 2011 r. do używania przetworów konopi w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem przyznało się 10,5% uczniów z młodszej grupy oraz  15,5% z grupy starszej.  W 2007 r. odsetki te wyniosły odpowiednio 6,4% oraz 9,5%.

W badaniach ESPAD  z 2011 podjęto także próbę oszacowania jaki odsetek użytkowników przetworów konopi używa ich w sposób wysoce ryzykowny, co może skutkować uzależnieniem od nich lub co najmniej używaniem szkodliwym. W tej części badania uczestniczyło kilkanaście krajów m.in. Francja, Czechy, Rumunia, Włochy, Niemcy,  Monako oraz Polska.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich krajach około 5% adolescentów zostało sklasyfikowanych jako używających w sposób ryzykowny, mogący prowadzić do powstania poważnych problemów. Najniższe odsetki użytkowników wysokiego ryzyka w całej próbie odnotowano w Rumunii, na Ukrainie, Cyprze i Łotwie – odsetek ten wyniósł mniej niż 3%.

Polska należy do tej grupy krajów, w których odsetek użytkowników wysokiego ryzyka w całej próbie badanych wyniósł pomiędzy 4% a 6%. Najwyższe wskaźniki odnotowano we Francji i Czechach  - 9%.

Dodajmy do tego, iż z monitoringu prowadzonego w Polsce na temat zgłaszalności do leczenia ambulatoryjnego, wynika iż około 30 % osób zgłaszających się do poradni szuka pomocy
z powodu  problemów wynikających z używania przetworów konopi.